Oak Ridge Nursing & Rehab Nursing Homes

501 Hudson St.
El Dorado, AR 71730
(870) 862-5511
Fax: (870) 863-3240
  • Phone: (870) 862-5511
  • Fax: (870) 863-3240